Tutoriales

Tutorial - 1a transmisió

Un cop hem deixat clar als nostres oients extraterrestres que els estem enviant un senyal intel·ligent, ens sorgeix una altra complicació: com podem explicar coses de nosaltres sense que hagin d'aprendre tot un llenguatge? La resposta està als anomenats 'missatges auto-des codificables', on han jugat un paper clau els nostres amics de METI (sigles en anglès de Missatges a Intel·ligències Extraterrestres).

Aquest tipus de missatges es basen en la introducció progressiva d’informació, més o menys com hem fet a la nostra secció 'Hello': en aquesta, primer hem introduït (implícitament) el concepte de 'bit' i dels números, per després passar al concepte de 'números digitals en blocs de 8 bits'. La complicació sorgeix quan volem explicar coses més complexes com per exemple, la música!

Per aquest motiu, ens hem definit un petit 'diccionari' de símbols o conceptes, cadascun descrit en un bloc de 8 bits. La secció 'tutorial' del nostre missatge va presentant els diferents conceptes poc a poc com si estiguéssim e nsenyant a parlar a un bebè. Per exemple, es presenta una seqüència de símbols que significaria '0+0=0'. Després, '0+1=1'. Després, '1+0=1'. Després, '1+1=2'. I així anem progressant fins a arribar a multiplicacions, divisions, arrels quadrades, el número Pi, operacions trigonomètriques... A part de les operacions matemàtiques bàsiques, al nostre tutorial també expliquem conceptes físics com les ones electromagnètiques, les freqüències, la velocitat de la llum i finalment, el concepte del so.

La última part del nostre tutorial, necessària per interpretar la música digital creada pels nostres artistes, és una demostració pràctica de sons simples. Concretament, utilitzem els coneguts blocs de 8 bits per codificar una ona senoidal simple (és a dir, una freqüència musical), utilitzant exactament el mateix format digital que l'utilitzat en les diferents peces musicals. Comencem amb una freqüència de 100 hertzs (durant una dècima de segon), després canviem a 200 hertzs, després a 400, 800 i finalment 1600 hertzs. D'aquesta manera, a més, mostrem implícitament el concepte de freqüències harmòniques. Per acabar amb el nostre tutorial, combinem diverses d'aquestes freqüències per mostrar el concepte de sons més complexos: 100 i 200 hertzs al mateix temps; després 100, 200 i 400 al mateix temps, etcètera, per acabar amb cinc freqüències combinades (100, 200, 400, 800 i 1600 hertzs). Acabem el nostre tutorial amb un breu silenci, després del qual estem preparats per començar amb les breus peces musicals.

Tutorial - 2a transmisió

Una vegada que ha quedat clar per als nostres oïdors extraterrestres que els estem enviant una senyal intel·ligent, sorgeix una altra complicació: com podem explicar coses sobre nosaltres mateixos sense haver d'aprendre un idioma completament nou? La resposta es troba en els anomenats "missatges d’autodescodificació" (o "missatges propedèutics"), camp en el qual el Dr. Yvan Dutil té una llarga experiència.

Aquest tipus de missatges es basen en la introducció progressiva d'informació, similar al procés dut a terme a la secció 'Hola': així, intruduïm (implícitament) els conceptes de 'bit', de “nombre” i de “nombre primer”: tot en el mateix missatge La dificultat sorgeix quan volem explicar conceptes més complexos com, per exemple, la música.

Per fer això possible, el Dr. Dutil va definir, juntament amb el seu col·lega Stéphane Dumas (1970-2016), al 1999 (més tard revisat), un petit "diccionari" de símbols o conceptes, cadascun descrit amb una imatge d'uns pocs píxels La secció 'tutorial' del nostre missatge presenta els diferents conceptes a poc a poc, com si estiguéssim ensenyant a parlar a un nen petit. Per exemple, alguns símbols representen números (de 0 a 9), uns altres signifiquen unitats físiques (com a metre o segon), uns altres representen elements químics, uns altres són operadors matemàtics, conceptes físics o biològics, astronòmics... El missatge en si mateix comença presentant conceptes numèrics bàsics, com la codificació binària de números decimals, o les operacions matemàtiques bàsiques: 1 + 1 = 2, 1-1 = 0, 1/1 = 1, etc. El missatge evoluciona progressivament, es va tornant cada vegada més complexe, passant per més operacions matemàtiques, conceptes geomètrics, elements químics, unitats de mesura... fins a arribar al sistema solar, els humans o l'ADN. Tot està contingut en una petita imatge de només 512 per 517 píxels en blanc i negre.

Aquesta és en realitat la principal diferència entre aquest tutorial i el creat per experts del METI que es va enviar amb la primera transmissió, a l'octubre de 2017. En aquella ocasió, ho vam fer sense imatges per permetre reduir encara més la informació i crear un tutorial una mica més complet. El principi en tots dos casos és el mateix: un missatge que introdueix progressivament els conceptes, proporcionant informació similar sobre matemàtiques, física, humanitat i cosmos. El tutorial del METI no requereix la comprensió del missatge com una imatge, no obstant això, pot semblar una

mica més complex per ser entès o desxifrat. El tutorial de Dutil presenta informació gràficament, la qual cosa també permet il·lustrar millor alguns dels conceptes. En combinar tots dos enfocaments en diferents transmissions, augmentem les possibilitats de ser compresos pels nostres veïns estel·lars. L'última part de la nostra secció de tutorials, creada per experts de l’IEEC i necessària per interpretar la música digital creada pels nostres artistes, és una il·lustració i una demostració pràctica dels conceptes de música digital i sons simples. Primer expliquem gràficament el concepte de 'byte' (8 bits), mostrant un recompte binari de 0 a 255, i ho il·lustrem amb el nombre adequat de píxels blancs sobre un fons negre. Després generem una breu seqüència de bytes que codifica una ona sinusoïdal simple (amb dues freqüències musicals), il·lustrada amb una imatge petita. Després d'això, el tutorial deixa les il·lustracions gràfiques per tornar al domini purament digital: repetim el recompte binari de 0 a 255 amb una seqüència simple de bytes, i finalment transmetem un petit exemple de música digital usant exactament el mateix format que diverses de les pistes de música dels artistes de Sónar. Específicament, comencem amb una freqüència de 100h (per una desena de segon), després 200h, 400, 800 i finalment 1600h. Així es mostren, implícitament, el concepte de freqüències harmòniques. Per finalitzar el nostre tutorial, combinem diverses d'aquestes freqüències per demostrar el concepte de sons més complexos: 100 i 200h al mateix temps; després 100, 200 i 400 al mateix temps, etc., acabant amb cinc freqüències combinades (100, 200, 400, 800 i 1600h). El nostre tutorial acaba amb un breu silenci, després del qual estem preparats per començar amb les peces musicals curtes.